علم گستر صدف

مجری هوشمند سازی مراکز آموزشی در سطح ایران

----------------------------------------------------------------

نمايش کارنامه تحصیلی دانش آموزان

 نوع گزارش:

 سری:

 کد کاربری:

 رمز عبور:نمونه کارت دانش آموزی که در اختیار اولیاء محترم از طریق پرتال مدرسه قرارمیگیرد